BON TURYSTYCZNY


Aktualności

 

 

 

 


U nas zrealizujesz bon turystyczny.


Uwaga!


Na terenie schroniska rekomenduje się używanie maseczek i rękawiczek !


Procedury bezpieczeństwa zastosowane w związku z wirusem COVID-19 w naszym schronisku


Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u pracownika/obsługi  1. Pracownicy i obsługa schroniska   w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie mogą przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
  2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach  gis.gov.pl  lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
  3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem , pracownik zostanie niezwłocznie odsunięty od pracy i odesłany transportem indywidualnym do domu. W takiej sytuacji zostanie wstrzymane przyjmowanie klientów, zostanie powiadomiona właściwa miejscowo powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna i zastosowane będą   wydawane instrukcje i polecenia.
  4. Pracownik będzie oczekiwał na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.
  5. Ustalony zostanie  obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzone będzie rutynowe sprzątanie - zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowane powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
  6. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia koronawirusem


  1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, gość nie będzie mógł zostać wpuszczony na teren schroniska. Zostanie  poinstruowany  jak najszybciej  zgłosić się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, gdzie będzie mógł udać się  transportem własnym lub powiadomić 999 albo 112.
  2. Jeśli gość mieszka w schronisku – zostanie czasowo odizolowany  w dedykowanym pomieszczeniu i zostanie powiadomiony  dyspozytor medyczny o podejrzeniu zakażenia. Incydent będzie zgłoszony  do kierownictwa obiektu. Ustalony zostanie obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzone zostanie rutynowego sprzątanie - zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowane powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
  3. Zostanie ustalona lista pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach  obiektu, w których przebywał klient i  będą miały zastosowanie zalecenia do stosowania stosowania wg wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
  4. Wstrzymane zostanie przyjmowanie gości.  Właściwa miejscowo powiatowa stacja sanitarno-epidemiologicznej zostanie powiadomiona o zaistniałej sytuacji i będą miały zastosowanie wydawane instrukcje i polecenia.